• en
  • fr
  • it
  • es
  • pl
  • pt-pt

Informacje prawne

Wydawcą witryny jest:

GreenFlex

spółka akcyjna uproszczona (SAS) z kapitałem wynoszącym 725 324 EUR – wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Paryżu pod numerem 511 840 845

Siedziba główna: 7-11, boulevard Haussmann – 75009 Paris (Francja)

Tel.: +33 (0)1 40 22 14 60 – email: contact@greenflex.com

Wewnątrzwspólnotowy nr VAT: FR 34 511 840 845

(dalej „Spółka”)

Dyrektor wydania: Sandra Thevenaz

Zgodnie z przepisami ustawy o technologii informacyjnej, plikach i swobodach z dnia 6 stycznia 1978 r. (zmienionej ustawą 004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych) witryna greenflex.com (zwana dalej „Witryną”) została zgłoszona do Krajowej Komisji ds. Technologii Informacyjnej i Swobód pod numerem 1419724.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą notą prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Użytkownik zostaje między innymi poinformowany, że zgodnie z art. 27 ustawy o technologii informacyjnej, plikach i swobodach z dnia 6 stycznia 1978 r. informacje przekazane przez użytkownika za pomocą formularzy dostępnych w witrynie są niezbędne, aby odpowiedzieć na pytanie, i są przeznaczone do użytku podmiotu prowadzącego Witrynę, odpowiedzialnego za przetwarzanie danych do celów administracyjnych i handlowych.

Z wyjątkiem przypadków odmowy ze strony danego użytkownika dane mogą być przekazywane partnerom wspomnianego podmiotu. Użytkownik zostaje również poinformowany, że posiada prawo dostępu do danych, które go dotyczą. W tym celu powinien wysłać pismo na adres podmiotu prowadzącego Witrynę: GreenFlex – Service Marketing – 7-11, boulevard Haussmann – 75009 Paris lub contact@greenflex.com. Użytkownik Witryny oświadcza, że sprawdził, czy używana konfiguracja informatyczna nie zawiera żadnych wirusów i że działa bez zarzutu.

Użytkownik Witryny oświadcza, że posiada kompetencje i środki niezbędne do połączenia się z Witryną i korzystania z niej. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dostępności Witryny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem działania siły wyższej, problemów informatycznych, problemów związanych ze strukturą sieci komunikacyjnych lub innych problemów.

W związku z pracami konserwacyjnymi Spółka może wstrzymać dostęp do Witryny i w takim przypadku podejmie starania, aby powiadomić o tym wcześniej użytkowników. Spółka podejmuje wszelkie starania, aby zaoferować użytkownikom dostępne i sprawdzone informacje lub narzędzia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy, brak dostępności informacji lub obecność wirusów w swojej Witrynie. Informacje dostarczone przez Spółkę mają charakter informacyjny. Spółka nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji rozpowszechnianych w Witrynie. W konsekwencji użytkownik oświadcza, że wykorzystuje informacje na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Ogólna struktura, a także teksty, obrazy animowane lub nie oraz wszelkie inne elementy składowe Witryny są wyłączną własnością Spółki lub stanowią komponenty, do których Spółka posiada prawa, w szczególności prawo eksploatacji umożliwiające rozpowszechnianie i podawanie do wiadomości. W konsekwencji powielanie tych elementów jest formalnie zabronione, chyba że w Witrynie widnieją wyraźnie odmienne postanowienia dotyczące zgody na częściowe powielanie niektórych elementów. Odtwarzanie lub powielanie w jakikolwiek sposób stanowi plagiat podlegający karze określonej w art. L.335-2 i nast. francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

X