• en
 • fr
 • it
 • es
 • pl
 • pt-pt

Informacje prawne

Witamy na stronie https://www.greenflex.com. Logując się na naszej stronie internetowej lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze ogólne warunki użytkowania oraz naszą kartę ochrony danych osobowych i plików cookie. Pamiętaj, że jeśli odwiedzasz inne witryny Total SE Group, na tych stronach obowiązują inne warunki ogólne i karty dotyczące ochrony danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z nimi.

 1. Dane

Spółka będąca wydawcą strony internetowej, zwana dalej „Spółką”:

GreenFlex

Siedziba główna: 7-11 boulevard Haussmann – 75009 Paris

Forma spółki: SAS

Kapitał zakładowy: 855 543 euro

Rejestr Handlowy i Spółek: R.C.S. Paris 511 840 845

Numer VAT UE: FR 34 511 840 845

E-mail: contact@greenflex.com

Telefon: +33 (0)1 40 22 14 60

Dyrektor ds. publikacji Sandra Thevenaz

Host internetowy:

Infomaniak
Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genewa, Szwajcaria
+41 (0)811 14 30 70

Spółki grupy Total SE mają własną tożsamość prawną i autonomiczną osobowość prawną. Spółka, która utworzyła tę stronę, należy do grupy Total SE. Terminy „Total” i „grupa Total” są czasami używane z przyczyn praktycznych i ogólnie odnoszą się do TOTAL SE (spółki holdingowej) i/lub jej spółek zależnych. Podobnie, terminy „my”, „nas”, „nasze” odnoszą się do Spółki lub jakiejkolwiek innej spółki z grupy Total SE. Nie można wywnioskować z samego użycia tych wyrażeń jakiegokolwiek zaangażowania TOTAL SE lub którejkolwiek z jej spółek zależnych w działalność lub zarządzanie inną spółką z grup Total SE.

 1. Informacje dotyczące działalności

Spółka opublikowała tę stronę internetową, aby zaprezentować pewne działania Spółki oraz, w stosownych przypadkach, inne działania grupy Total SE. Informacje są dostarczane jako część ogólnych informacji, bez gwarancji adekwatności do konkretnej potrzeby użycia. Spółka może je modyfikować i aktualizować w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

 1. Własność intelektualna

 3.1. Zasada Wszelkie informacje lub dokumenty (teksty, obrazy animowane lub nie, bazy danych, dźwięk, zdjęcia, know-how, wymieniane produkty) zawarte na niniejszej stronie internetowej oraz wszystkie elementy stworzone dla niniejszej strony oraz jej ogólna struktura są własnością Spółki lub grupy Total SE lub też są objęte prawem do wykorzystywania, powielania i reprezentacji udzielonym ma rzecz tych podmiotów. Owe informacje, dokumenty lub elementy podlegają prawom autorskim, gdy tylko zostaną udostępnione publicznie na niniejszej stronie. W zakresie praw własności intelektualnej nie jest nikomu udzielana żadna licencja ani żadne inne prawo niż prawo do odwiedzin na stronie internetowej. Powielanie dokumentów ze strony internetowej jest dopuszczalne wyłącznie dla celów informacyjnych na użytek osobisty i prywatny. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie kopii wykonanych w innych celach jest wyraźnie zabronione i wymaga wcześniejszej, wyraźnej zgody Spółki. W każdym wypadku autoryzowane powielanie informacji zawartych na niniejszej stronie wymaga wskazania źródła i informacji dotyczących własności.

3.2 Znaki szczególne. O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy firm, loga, produkty i marki wymienione na tej stronie są własnością Spółki lub grupy Total SE lub przedmiotem praw użytkowania, powielania lub reprezentacji, które zostały im udzielone. Nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

3.3. Bazy danych. Wszelkie bazy danych udostępnione użytkownikowi są własnością Spółki, która występuje jako producent bazy danych. Użytkownik nie może wyodrębniać ani ponownie wykorzystywać jakościowo lub ilościowo istotnej części baz danych, w tym do celów prywatnych.

 1. Zobowiązanie użytkownika

4.1. Każdy użytkownik strony internetowej przekazujący informacje udziela Spółce wszystkich praw związanych z tymi informacjami i upoważnia Spółkę do korzystania z nich. Informacje przekazane w ten sposób przez użytkowników będą traktowane jako niepoufne. Jeśli jednak przekazane informacje są danymi osobowymi w rozumieniu obowiązującego prawa, są one przetwarzane zgodnie z kartą ochrony danych osobowych i plików cookie obowiązującą na niniejszej stronie.

4.2. Każdy użytkownik strony deklaruje przestrzeganie niniejszych ogólnych warunków użytkowania i obowiązujących przepisów, w szczególności:

 • posiada kompetencje i środki niezbędne do uzyskania dostępu do strony i korzystania z niej;
 • sprawdził, czy używana konfiguracja informatyczna nie zawiera żadnych wirusów i że działa bez zarzutu;
 • udziela Spółce i jej ewentualnym partnerom prawa do wykorzystywania przekazanych informacji (innych niż dane osobowe);
 • zachowa poufność i poniesie odpowiedzialność za wykorzystanie i bezpieczeństwo kodów dostępu i haseł przekazanych przez Spółkę w przypadku niektórych zakładek. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do strony internetowej w przypadku nieuprawnionego użycia lub próby nieuprawnionego wykorzystania dostępu.
 1. Linki hipertekstowe

 5.1. Aktywacja linków. Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść stron, do których publikuje linki. Linki te są proponowane użytkownikom niniejszej strony. Prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami i kartą ochrony danych osobowych i plików cookie tych stron w celu zrozumienia ich działań. Decyzja o aktywacji linków należy wyłącznie do użytkowników strony. Spółka może w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć link ze strony internetowej.

Autoryzacja linków. Jeśli użytkownik chce utworzyć hipertekstowy link do tej strony, musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę Spółki, korzystając z danych kontaktowych wymienionych na końcu tego dokumentu.

 1. Ostrzeżenia

 6.1. Informacje i zalecenia dostępne na tej stronie („Informacje”) są oferowane w dobrej wierze. W momencie opublikowania na stronie powinny być poprawne. Spółka nie gwarantuje jednak kompletności i dokładności tych informacji. Użytkownik ponosi pełne ryzyko związane z uznaniem tych informacji. Informacje te są dostarczane pod warunkiem, że użytkownik lub inna osoba, która je otrzyma, może określić ich znaczenie dla określonego celu przed ich użyciem. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z wiary w te informacje lub z ich wykorzystania. Informacje te nie powinny być traktowane jako zalecenia dotyczące wykorzystania informacji, produktów, procedur, sprzętu lub formuł, które mogłyby być sprzeczne z patentem, prawami autorskimi lub znakiem towarowym. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, jeśli korzystanie z tych Informacji narusza jakikolwiek patent, prawa autorskie lub znak towarowy.

Spółka i każda spółka z grupy Total SE kategorycznie odrzuca wszelkie interpretacje, które miałyby na celu utożsamienie treści stron internetowych z ofertami kupna lub zachętami do nabywania akcji lub innych papierów wartościowych Spółki notowanych lub nienotowanych na giełdzie lub jakichkolwiek innych spółek grupy Total SE. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do przydatności handlowej dostarczonych Informacji lub co do ich przydatności do określonego celu, jak również w zakresie produktów, o których mowa w niniejszej Informacji. W żadnym wypadku Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji lub korekty Informacji, które będą rozpowszechniane w Internecie lub na serwerach internetowych. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania zawartości swoich stron w dowolnym czasie bez powiadomienia.

6.2. Dokumenty prezentowane na tej stronie mogą zawierać wybiegające w przyszłość informacje o Grupie (w tym cele i trendy), a także stwierdzenia dotyczące przyszłości (forward-looking statements) w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., dotyczącej w szczególności sytuacji finansowej, wyników operacyjnych, działań i strategii przemysłowej TOTAL SE. Dane te nie są prognozami w rozumieniu rozporządzenia europejskiego 809/2004.

Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w tych dokumentach opierają się na danych ekonomicznych i założeniach przyjętych w danym środowisku gospodarczym, konkurencyjnym i regulacyjnym. Mogą okazać się niedokładne w przyszłości i zależą od czynników ryzyka, które mogą prowadzić do znaczącej różnicy między wynikami rzeczywistymi a przewidywanymi, takimi jak w szczególności zmiana kursów wymiany, cena produktów naftowych, zdolność do osiągnięcia redukcji kosztów lub większej wydajności bez nadmiernych zakłóceń w działalności, względy dotyczące ochrony środowiska oraz ogólne warunki ekonomiczne i finansowe. Podobnie niektóre informacje finansowe oparte są na szacunkach, w szczególności przy ocenie wartości odzyskiwalnej aktywów i kwot ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości.

Ani TOTAL SE, ani żadna z jego spółek zależnych nie zobowiązują się ani nie ponoszą odpowiedzialności wobec inwestorów ani żadnej innej strony za aktualizację lub zmianę jakichkolwiek informacji, w szczególności w wyniku nowych informacji lub przyszłych wydarzeń, całości lub części oświadczeń, informacji dotyczących przyszłości, trendów lub celów zawartych w tych dokumentach. Dodatkowe informacje dotyczące czynników, ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe lub działalność Grupy, są również dostępne w najbardziej aktualnych wersjach Dokumentu referencyjnego złożonego przez Spółkę w Autorité des marchés financiers oraz formularza 20-F złożony przez Spółkę w United States Securities and Exchange Commission („SEC”).

6.3. Spółka nie gwarantuje, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, że strona będzie działać bez przerwy i że serwery zapewniające dostęp do niej i/lub do strony osób trzecich, dla których pojawiają się linki hipertekstowe, nie zawierają wirusów.

 1. Aktualizacja warunków użytkowania strony i obowiązujące prawo

Spółka może zaktualizować warunki użytkowania w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego sprawdzania obowiązujących warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania podlegają obowiązującemu prawu i jurysdykcji właściwych sądów.

 1. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących warunków korzystania ze strony internetowej, prosimy o kontakt e-mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą na następujący adres:

7-11 boulevard Haussmann

75009 Paris

 

X